Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden voor de Gostrange-website.


Algemeen

Gostrange.be is eigendom van JINT vzw, u mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. JINT vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
 

Doel van de website

Gostrange.be ontsluit informatie over jongerenmobiliteit, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en activiteiten met betrekking op dit onderwerp.


Intellectuele eigendomsrechten.

De teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items op de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren aan JINT vzw of derden toe. JINT vzw gaat er steeds van uit dat alle afgebeelde en geportretteerde personen hun toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun beeld op het internet en op gostrange.be. Indien er over deze toestemming discussie ontstaat, ligt de volledige aansprakelijkheid bij de auteur en kan JINT vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld of geacht worden een schadevergoeding te betalen.

Wilt u de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JINT vzw, of de eigenaar (derden) verkrijgen. Tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.  U hebt bijvoorbeeld het recht om de teksten, afbeeldingen, foto’s, films, domeinnamen, merken, logo’s en andere items van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mee te delen aan medewerkers van uw organisatie.

Screen scraping, het gebruik van software om gegevens te extraheren uit deze website voor weergave op een andere website is verboden. Tenzij deze informatie via een RSS kanaal wordt aangeboden.
Als JINT vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de publicatie op de website. In elk geval vrijwaart u JINT vzw tegen aanspraken van derden.
 

Op uw website een hyperlink plaatsen naar de website van Gostrange.be.

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar Gostrange.be.
 

Plaatsen van banners en linken op de Gostrange.be website

JINT vzw plaatst in principe geen banners op de website, tenzij JINT vzw een aandeel heeft in de activiteiten of het project of partner is.
Organisaties gerelateerd aan de informatie van Gostrange.be, zullen met een korte beschrijving en link opgenomen worden, nadat betrokken organisatie hiervan op de hoogte is gesteld. Deze gegevens kunnen altijd worden aangepast of geschrapt, op vraag van een medewerker van de betreffende organisatie.


Links naar websites beheerd door derden. 

De Gostrange website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker geplaatst. JINT vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van die websites. 


Aansprakelijkheid van JINT vzw

De informatie op de website Gostrange.be is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse en bijdragen van derden. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan JINT vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het aanbod van organisaties wordt geregeld afgetoetst bij de organisaties, JINT vzw is niet verantwoordelijk voor fouten in de info over hun aanbod. JINT vzw doet geen kwaliteitscontrole van organisaties en websites, JINT vzw heeft enkel een doorverwijsfunctie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
 

Vertrouwelijke gegevens

De persoonlijke gegevens die JINT vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van JINT vzw, die die informatie nodig hebben om hun functie uit te oefenen. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. JINT vzw geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat JINT vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee JINT vzw samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd. 

U hebt het recht de gegevens die JINT vzw over u geregistreerd heeft in te kijken en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van JINT vzw verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot JINT vzw via jint@jint.be.